REVEAL(ED) by Aor Sutthiprapha, a new contemporary ceramics exhibition

REVEAL(ED) by ceramic artist Aor Sutthiprapha opens 12 September. Join us!

https://conta.cc/2LABzHd

REVEAL(ED) — the latest art of contemporary ceramics by Aor Sutthiprapha are the fruits of observing the ceramic practice and her own internal dialogue – an immersion into the duration of time and journey of the pottery-making process. The key is ‘concentration’ and the repetition of the hands in harmony with the transformation of clay shapes and the affairs of colors. Hand-in-hand, the internal dialogues and the artistic process revealed the paths to the artist’s own self-awareness and understanding, resulting in REVEAL(ED), a body of works that are truly her artistic expressions as a contemporary ceramicist.


อ้อ สุทธิประภา ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานเซรามิกเป็นหนึ่งเดียวกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านในของตน เธอใคร่ครวญโลกภายในอย่างลึกซึ้งด้วยการพูดคุยกับตัวเองผ่าน "ดินปั้น" สร้างสุนทรียสนทนาภายในจิตใจระหว่างกระบวนการทำงานที่ต้องใช้เวลาค่อยๆบ่มเพาะไปพร้อมๆกับการทำซ้ำๆ เพื่อฝึกฝนพัฒนาตน เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่ฝึกตนด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนา ผลงานเซรามิกของเธอจึงเป็นมากกว่าชิ้นงานศิลปะ แต่คือร่องรอยของการเติบโตภายในของมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ

ศิลปินเซรามิกไทยมีจำนวนไม่มาก และที่เป็นศิลปินหญิงยิ่งนับได้ถ้วน อ้อ สุทธิประภา เป็นหนึ่งในรุ่นใหม่ที่ผลงานเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติได้รับเลือกเป็นชิ้นงานสะสมในพิพิธภัณฑ์ องค์กรศิลปะทั่วโลกโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงด้านเซรามิกอย่าง จีน ญี่ปุ่นและสวีเดน